Tips voor het inzetten van de toolbox talenten in de organisatie

Het is aan te bevelen om het werken met de toolbox talenten in de organisatie te beleggen bij een vaste functionaris. Dit kan bijvoorbeeld de opleidingscoördinator binnen uw organisatie zijn.

Deze functionaris wordt aangeraden zorg te dragen voor:

 • Het opleidingsbeleid, randvoorwaarden en inzet van ontwikkelactiviteiten binnen de organisatie, waar de toolbox onderdeel vanuit kan maken.
 • Het bekend maken van de organisatie met de mogelijkheden van de toolbox en het creëren van draagvlak voor het gebruik. Dit alles om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren.

Door bijvoorbeeld de organisatie van:

 • introductiebijeenkomst voor werkleiders, leidinggevende en jobcoaches.
 • uitleg van activiteiten
 • samenstellen van opleidingsactiviteiten

Het ondersteunen van de werkleiding bij praktische vragen en/of uitdagingen bij de inzet van de activiteiten uit de toolbox.

Gebruik toolbox algemeen

De activiteiten binnen de toolbox zijn geclusterd binnen vier thema’s, te weten basisvaardigheden, loopbaanontwikkeling, werkvaardigheden en vakvaardigheden. Op de pagina kunt u op de homepagina de verschillende thema’s kiezen, waarna alle activiteiten vallend binnen dit thema zichtbaar worden. Tevens kunt u binnen de site filteren op activiteiten.

Tips voor werkleiding en leidinggevende

De leidinggevende kan zelf veel activiteiten inzetten vanuit de toolbox. Voor advies over de welke activiteiten het beste in gezet kunnen worden, kan worden overlegd met de bijvoorbeeld trajectbegeleiders of bijvoorbeeld de functionaris waarbij het gebruik van de toolbox is belegd. Zij hebben wellicht waardevolle aanvullingen, of kunnen een bijdrage leveren in de ontwikkeling van de arbeidsvaardigheden van medewerkers.

Tips voor het werken met de toolbox

Onderstaande tips kunnen bijdragen aan het succesvol werken met de toolbox:

Algemeen

 • Formuleer vooraf het doel dat je wilt bereiken met de activiteit en filter in de toolbox de activiteiten die passen bij het realiseren van het gekozen doel. Het doel kan betrekking hebben op de (groepsactiviteit) of op individuele medewerkers. Je kunt de activiteiten bijvoorbeeld aan laten sluiten bij individuele POP’s en IOP’s.
 • Maak eventueel een planning voor welke medewerkers welke activiteiten van toepassing zijn: welke activiteiten, wanneer, met wie? In de toolbox kunnen de activiteiten worden gefilterd op populatie.
 • Bespreek met medewerkers en cliënten de activiteiten uit de toolbox. Medewerkers kunnen zelf activiteiten uitkiezen of suggesties aandragen voor activiteiten. Deze activiteit is ook in de toolbox zelf beschreven onder het thema ‘werkvaardigheden’.

Voorbereiding

 • Neem zelf vooraf de kaart door en bepaal het volgende
 • Is de kaart direct bruikbaar of zijn aanpassingen nodig?
 • Sluit de kaart aan bij het doel en de doelgroep?
 • Kun je de activiteit zelf uitvoeren, of zijn er anderen bij nodig?
 • Welke aanvullende informatie heb je vooraf nodig?
 • Wat ga je doen met de resultaten, hoe borg je de uitkomst?
 • Zijn alle randvoorwaarden zoals benoemd in de kaart aanwezig?

Uitvoering van de activiteit

 • Maak duidelijk aan medewerkers met welk doel de activiteit/kaart wordt ingezet.
 • Zorg dat randvoorwaarden, samenstelling van de groep, ruimte en materialen in orde zijn.
 • Geef een duidelijke uitleg over het wat en hoe van de activiteit.
 • Maak duidelijk wat met de uitkomsten van de activiteit zal gebeuren.
 • Denk vooraf na hoe om te gaan met de reacties en of weerstand. Op welke wijze kan ruimte worden geboden om anders te werken.
 • Laat binnen de activiteit ruimte voor eigen invulling van medewerkers
 • Blijf open en respectvol over de uitkomst van het werken met de kaarten, ook als de uitkomst anders is dan misschien verwacht
 • Bied een veilige omgeving voor alle deelnemers. De keuze voor werkvormen en groepssamenstelling kan daar aan bijdragen
 • Evalueer met de groep of medewerker; wat werkte, wat niet?
 • Sluit af met positieve energie
 • Maak een duidelijke afspraak over de verwerking van het resultaat: wie wat wanneer (en kom deze ook na)- Concrete opdracht in werkpraktijk als vervolg

Borging:

 • Zorg voor een persoonlijke map voor elke medewerker voor het verzamelen van gemaakte opdrachten. Combineer dit met de andere processen ten aanzien van de ontwikkeling van de medewerkers zoals bijvoorbeeld het IPOP/POP
 • Maak persoonlijke aantekeningen als werkleiding: wat viel op? En bespreek deze eventueel met de opleidingscoördinator.
 • Kom in een (individueel) gesprek met de medewerker(s) terug op de uitkomsten.